بروزترین پایگاه آنالیز فوتبال ایران و جهان و آموزش مربی گری
مرور رده

سیستم ها

کالبدشکافی ساری بال

کالبدشکافی ساری بال در ویدئوی پایین ساختار کلی تیم ساری شرح داده می شود.البته در جایی اشاره می شود که با این ساختار…